Baanregelementen


 

 I. TRAININGEN

 Poort controle:

- Abonnementhouders hebben slechts toegang tot de baan voor de trainingsperiode waarvoor zij een geldig abonnement bezitten.

- Abonnementhouders zijn verplicht hun abonnement, aan de poort controle te tonen. Bij het in gebreke blijven, of het tonen van een ongeldig abonnement zal de toegang geweigerd geworden.

- Om filevorming en irritaties te voorkomen is het gewenst het abonnement tijdig bij de hand te hebben en het duidelijk en zonder voorbehoud aan de controle te tonen.

- De poort controle heeft te allen tijde het recht om in geval van onheuse bejegening betreffende rijder/ster de toegang tot de baan te ontzeggen.

- De clubs, zijn zoals aangegeven in het in dit boekje gepubliceerde schema, bij toerbeurt verantwoordelijk voor de bezetting van de poort controle.

- De poort controle dient een half uur voor de aanvang van de training aanwezig te zijn.

- Teneinde zijn/haar werkzaamheden goed te kunnen doen zal de poort controle (evt. via de baancoördinator) tijdig in het bezit gesteld worden van (bijgewerkte) lijsten met de namen van abonnementhouders voor de betreffende trainingsuren.

Gebruik van de baan:

Enige opmerkingen vooraf:

Het beschikbare ijsoppervlak wordt gedurende de trainingen over het algemeen genomen slecht benut. Zo’n 70% van het ijs (vooral in de bochten) wordt ingenomen door rijders/sters die aan het “uitrijden” zijn. Indien wij allemaal de discipline zouden opbrengen om het uitrijden echt uitsluitend in de buitenbaan te doen dan scheppen we met elkaar voldoende ruimte om iedereen in staat te stellen goed te trainen, ongeacht de trainingsvorm! Om dat te bereiken houden we ons voortaan aan de volgende regels:

- Het “uitrijden” geschiedt in de abonnementsuren A01 t/m A05 uitsluitend aan de buitenzijde van de baan.

Let op! 

Tijdens de selectie trainingsuren wordt als uitzondering uitgereden aan de binnenzijde van de baan (de inrijbaan bij wedstrijden). 

- De baancoördinator en de trainers houden hierop toezicht!

- De baancoördinator heeft het recht een rijder/ster bij herhaalde overtreding van de regels van de baan te 

verwijderen.

- De baancoördinator zorgt ervoor dat de trainingen tijdig worden beëindigd, opdat de tussendeur tussen baan en kleedkamers ook tijdig kan worden gesloten (e.e.a. in overleg met de dienstdoende bedrijf assistent).

- Alle abonnementhouders zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de baancoördinator onverwijld op te 

volgen en hem alle medewerking te verlenen bij het uitoefenen van zijn taak.

Veiligheid op de baan:

- Om de veiligheid op de baan te verzekeren kunnen de trainingen, die risicovol geacht worden, niet plaatsvinden indien de baanbeveiliging niet in orde is.

- De trainers dienen de groepsbesprekingen te houden op de relatief veilige plaatsen op de baan (de rechte einden, het is verboden dit te doen bij uitkomen van de bocht!. De trainer zorgt ervoor dat de groepsleden 

hierbij een veilige positie (aan de buitenzijde van de baan) innemen.

- Invoegen voor de trainingsarbeid, alsmede uitvoegen bij beëindiging daarvan, geschiedt bij voorkeur 

ter hoogte van de start- en finishlijn van de 1000m.

- Proef starten mogen uitsluitend worden verricht bij de start en finish lijn van de 1000 meter.

- De trainings groepen (de treintjes) mogen niet groter zijn dan 10 personen.

- De ijsmeester zal het ijs niet verzorgen wanneer zich nog rijders/sters op de baan bevinden. Rijders/sters mogen zich dan ook niet op het ijs begeven zolang de Ice Bear of Olympia op het ijs is. Bij overtreding hiervan zal de ijsmeester het ijs verlaten en dus de verzorging van de baan onderbreken zolang de overtreding duurt, hetgeen ten koste gaat van de trainingstijd. De overtreder/ster zal van de baan verwijderd worden.

- Het is absoluut verboden op het ijs in de tegengestelde rijrichting te schaatsen.

- Het is absoluut verboden zich zonder handschoenen op het ijs te begeven.

- Omdat met hoezen veel vuil het ijs op kan worden gebracht is het niet toegestaan met de “hoezen onder” het ijs te betreden. De hoezen mogen om dezelfde reden ook niet op de rand van het ijs worden neergelegd.

- Hulpverlening bij ongevallen van minder ernstige aard kan direct worden verleend door de baancoördinator. Hij beschikt over de verbanddoos in de Juryruimte.

- Ongevallen van ernstiger aard moeten onmiddellijk ter kennis te worden gebracht van de dienstdoende bedrijf assistent, opdat hij de eventuele EHBO-verlening kan coördineren. Zijn mobiele nummer is te lezen in de jurykamer.

II WEDSTRIJDEN

Algemeen:

- De accommodatie wordt beheerd door het Sportbedrijf Alkmaar. Wedstrijdschaatsers, begeleiders, ouders en belangstellenden zijn bij deze gelegenheden op deze baan te gast. Dat wil zeggen: gebruik de accommodatie met zorg en aandacht. Maak er geen vuilnisbelt van, mede in het belang van de gebruikers na u!

- Voor sommige gedeelten van de accommodatie geldt een toegangsverbod.

Zo is het voor iedereen verboden zich in de machinekamer of in de nabijgelegen garage- of onderhoudsruimten te begeven. Op overtreding volgt verwijdering van de baan.

- De geluidsinstallatie dient ertoe om de rijders, coaches en publiek te informeren over het wedstrijdgebeuren. Het gebruik is echter aan voorschriften gebonden. 

Zo is bijvoorbeeld het gebruik op de zondagochtend volgens verordening niet toegestaan. 

Gebruik daarom de installatie met zorg en schreeuw niet in de microfoon!

De geluidssterkte kan met de bedrijf assistent worden afgestemd.

Wedstrijdreglement en -programma:

- Op alle wedstrijden op de Meent is het Nationale Wedstrijdreglement van de KNSB van toepassing.

- De wedstrijden worden verreden volgens het door de SFA opgestelde wedstrijdprogramma, zoals vermeld in dit boekje. 

- In het wedstrijdprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen Clubwedstrijden en Overige wedstrijden, die door of namens de SFA worden georganiseerd. De clubwedstrijden worden in het programma toegewezen aan een club of combinatie van clubs (CvC’s), zodanig dat iedere abonnementhouder in principe een even grote hoeveelheid “wedstrijdijs” ter beschikking krijgt.

- Omzettingen in het wedstrijdprogramma zijn slechts mogelijk met toestemming van de voorzitter van de sectie Langebaan van de SFA.

- Volgens schema wordt aan iedere wedstrijd een starter toegewezen. Namen, adressen en telefoonnummers van de starters zijn in dit boekje vermeld. De clubs of CvC’s stellen voor hun wedstrijden zelf een kundige jury samen.

- Tijdens beide categorieën wedstrijden kunnen baanrecords worden verbeterd of gevestigd.

Voor erkenning van een baanrecord moeten er minimaal twee onafhankelijke tijden zijn vastgesteld. Een baanrecord wordt na goedkeuring door of namens de SFA bekrachtigd en bekend gemaakt. 

Clubwedstrijden:

Materiaalgebruik:

- De clubwedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betreffende club of CvC’s. Om 

een en ander in goede banen te leiden stellen zij, liefst per seizoen, een leider op de Meent aan, die in organieke zin verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.

- In het bijzonder is de leider verantwoordelijk voor het juiste gebruik, de volledigheid 

en het goede functioneren van de door de SFA ter beschikking gestelde materialen, zoals 

klokjes, portofoons, startpistolen, computerapparatuur e.a.

- De leider zal geconstateerde vermissingen, gebreken of defecten zo spoedig mogelijk 

ter kennis brengen van de materiaalbeheerder

- In de materialenkast is een logboek aanwezig met een inventarislijst. Aan de hand hiervan dient de leider de materialen voorafgaande aan de wedstrijd op volledigheid te controleren. Na afloop dient hij zijn bevindingen op de betreffende staat in het logboek te vermelden en voor akkoord te paraferen.

- Ook is de leider op de Meent ervoor verantwoordelijk dat na afloop van de wedstrijd:

·         de door de jury gebruikte materialen netjes in de kast worden opgeborgen.

·         de computers worden uitgeschakeld.

·         de Juryruimte netjes opgeruimd wordt afgesloten (licht uit!).

·         de kleedkamers eveneens netjes worden achtergelaten.

·         de sleutelbos weer wordt ingeleverd bij de bedrijf assistent.

 Wedstrijdleiding:

 - De scheidsrechter of wedstrijdleider (dit hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon te zijn als de hierboven genoemde “leider op de Meent”) dient erop toe te zien dat de wedstrijden volgens de bepalingen 

van het Nationale Wedstrijdreglement worden verreden (hij is dus in technische zin verantwoordelijk voor de goede gang van zaken).

- De wedstrijdleider dient ervoor te zorgen dat voorafgaande aan de wedstrijd overleg plaats vindt met de dienstdoende ijsmeester en dat overeenstemming met hem is bereikt over:

·         het tijdstip waarop een begin kan worden gemaakt met het uitleggen van de wedstrijdbanen

·         de wijze en de frequentie van de baanverzorging tussen de wedstrijdonderdelen.

·         - Met het oog op de belangen van de gebruikers na de betreffende wedstrijd is de wedstrijdleider ervoor verantwoordelijk dat: 

·         de wedstrijd tijdig beëindigd wordt.

·         de deelnemers het ijs tijdig verlaten.

·         de baan in goede orde (baanbeveiliging en andere op het ijs gebruikte materialen netjes opgeborgen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen) wordt achtergelaten vermissingen of het in gebreke raken van materialen of apparatuur gemeld worden in het logboek in de materialenkast.

Bij het in gebreke blijven van leider, wedstrijdleider, club of CvC’s kan de baancommissie betreffende club of combinatie aansprakelijk stellen voor geconstateerde vermissingen of gebreken.

Overige Wedstrijden:

- De deelnemerslijst voor deze wedstrijden (uitgezonderd die voor Gewestelijke of Nationale wedstrijden) wordt samengesteld door betreffende sectie van de SFA. Afmeldingen voor de wedstrijd zijn mogelijk tot uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Daarna zal de eindgeldige deelnemerslijst  ter beschikking worden gesteld aan de wedstrijd leider

- Op onreglementair wegblijven van een rijder/ster kan uitsluiting voor een of meerdere wedstrijden volgen. De betreffende sectie van de SFA behoudt zich het recht voor hierover te beslissen.

- Voor de leiding bij deze wedstrijden geldt hetzelfde als hierboven is vermeld bij de clubwedstrijden.

- Deze wedstrijden worden gejureerd door drie bij toerbeurt optredende juryblokken bestaande 

uit de min of meer vaste teams van kundige juryleden van de SFA. Betreffende jurycoördinatoren, één voor elk blok, zorgen tijdig voor een adequate bezetting van de voor de betreffende wedstrijd vereiste functies.

- Om de hierboven genoemde juryblokken te completeren worden bij toerbeurt door de clubs of CvC’s 6 tijdwaarnemers geleverd, volgens het schema zoals vermeld in het wedstrijdprogramma. Indien een club niet in staat is deze tijdwaarnemers te leveren, dient men er zelf voor te zorgen dat deze verplichting door een andere vereniging wordt overgenomen.

 III. Diversen

 - Rijders/sters zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen in de kleedkamers en langs de baan. De SFA aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

- De kosten van moedwillige vernielingen en schade, die door rijders/sters wordt aangebracht aan eigendommen van de SFA of het Sportbedrijf Alkmaar, zullen op betreffende rijders/

sters worden verhaald.

- In kwesties waarin door dit reglement niet is voorzien beslist de SFA.

 

 

 

Baanrecords

Normen voor IJs en club  faciliteiten

PDF
Baanrecords19112018
PDF [59.5 KB]
Download (3 downloads)
PDF
YFCF normen alkmaar20172018
PDF [30.5 KB]
Download (197 downloads)